Eolas

Eolas

Faisnéis Eagraíochta

Cé muid féin

Tá foireann státseirbhíseach agus daoine eile atá ceaptha go pearsanta ag an Uachtarán i dteaghlachas an Uachtaráin.

Cé leis a mbímid ag obair

Tugann Tithe an Oireachtais, Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit tacaíocht ar bhealaí éagsúla d’Áras an Uachtaráin agus d’Oifig an Uachtaráin. Tugann baill foirne Oifig na nOibreacha Poiblí, Óglaigh na hÉireann agus An Gharda Síochána, atá lonnaithe in Áras an Uachtaráin, tacaíocht d’obair an Uachtaráin chomh maith. 

Céard a chosnaíonn sé

Ba é €3.6m costas díreach Oifig an Uachtaráin in 2017.

Sa tsuim sin bhí costas €1.07m a íocadh le 405 saoránach, atá ina gcónaí sa bhaile agus thar lear agus a bhfuil céad bliain d’aois sroichte acu, faoin scéim Deolchaire an Chéid.  

Tugtar sonraí na gcostas a bhaineann le riar Oifig an Uachtaráin sa Chuntas Leithreasa, a ndéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste é a iniúchadh agus a fhoilsiú gach bliain, mar a dhéanann le cuntais gach Roinne. Cuimsíonn sé freisin sonraí na gcostas a thabhaíonn Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Stáit eile a sholáthraíonn tacaíocht agus seirbhísí coimhdeacha eile d’Oifig an Uachtaráin.  

Fágtar soláthar na seirbhísí tacaíochta d’Oifig an Uachtaráin (e.g. Slándáil an Gharda Síochána, cothabháil Áras an Uachtaráin ag an OOP, etc.) faoi bhreithiúnas proifisiúnta na Ranna agus na ngníomaireachtaí sin. Níl aon smacht ag Oifig an Uachtaráin ar chinntí maidir le scála an chaiteachais a bhíonn i gceist.  

Ba é €3,608,000 an t-ollchostas iomlán in 2016, agus caitheadh €1,096,000 de sin ar Dheolchaire an Chéid agus €1,677,000 ar thuarastail.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.