Eolas

Eolas

Gradam um Sheirbhís den Chéad Scoth an Uachtaráin d’Éireannaigh thar lear

Bronnann an tUachtarán na Gradaim um Sheirbhís den Scoth d’Éireannaigh thar lear gach bliain. 

Tugann na Gradaim aitheantas dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu taobh amuigh den tír as an tseirbhís a thugtar don tír seo nó do phobail Éireannacha thar lear.  

Ní féidir ach daoine a bhfuil cónaí orthu taobh amuigh d’oileán na hÉireann a ainmniú don Ghradam. Ní mór go gcomhlíonann siad ceann díobh seo a leanas:

 • Seirbhís chéimiúil a bheith tugtha acu d’Éirinn agus/nó dá cáil thar lear
 • Cion déanta acu d’Éirinn agus/nó dá cáil idirnáisiúnta agus/nó do phobail Éireannacha thar lear i gceann amháin de na catagóirí liostaithe thíos ar a laghad
 • Tacaíocht tugtha d’Éirinn agus/nó dá cáil idirnáisiúnta agus/nó do phobail Éireannacha thar lear agus caidreamh bunaithe leo ar feadh cúig bliana ar a laghad,  nó seirbhís sheasmhach agus chéimiúil tugtha maidir le ceist thábhachtach dhomhanda nó idirnáisiúnta

Cé go bhfuil an scéim oscailte do gach duine atá ina chónaí thar lear, tá sí dírithe go príomha ar shaoránaigh na hÉireann, iad siúd atá i dteideal shaoránacht na hÉireann agus daoine de shliocht Éireannach, a bhfuil seirbhís sheasmhach agus chéimiúil tugtha acu d’Éirinn agus do phobail na hÉireann thar lear nó ionchur déanta acu ar cheist thábhachtach dhomhnada nó idirnáisiúnta. 

Déantar ainmniucháin don Ghradam trí ghréasán Ambasáidí na hÉireann thar lear, agus déantar iad a mheas ag Painéal Ardleibhéil. Molann an Painéal suas le deichniúr gach bliain ó na hainmniúcháin sin. 

Is iad na catagóirí inar féidir daoine aonair a ainmniú:

 • Ealaíona, Cultúr agus Spórt;
 • Gnó agus Oideachas;
 • Oibreacha Carthanachta;
 • Tacaíocht do Phobal Éireannach;
 • Síocháin, Athmhuintearas agus Forbairt;
 • Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht (catagóir bhreise a tugadh isteach in 2016).

Is féidir foirmeacha ainmniúcháin a íoslódáil via https://www.dfa.ie/global-irish/heritage/presidential-award/

Social Media

Comments posted on our social media pages by third parties are the views of individuals and don’t represent the views of the President or of Áras an Uachtaráin.

Áras an Uachtaráin cannot accept responsibility for the content of comments posted on our social media platforms, but we reserve the right to disable the comments section or block users if comments contain abusive, obscene, indecent, offensive or threatening language.

Information featured on the Áras an Uachtaráin social media channels may be used and re-used free of charge, under a number of conditions. You must:

 • acknowledge the source and our copyright in cases where you supply the information to others;
 • reproduce the information accurately;
 • not use the information in a misleading way;
 • not use the information for the principal purpose of advertising or promoting a particular product, service or political cause;
 • not use the information for or in support of illegal, immoral, fraudulent, or dishonest purposes.

The Office of the President is not liable for any loss or liability associated with the re-use of information and does not certify that the information is up-to-date or error free. The Office of the President does not authorise any user to have exclusive rights to re-use of its information.

Social Media

The @PresidentIRL Twitter, FacebookInstagram and TikTok accounts are managed by the communications team in Áras an Uachtaráin. 

The accounts are aimed at highlighting speeches and announcements by the President of Ireland. It is not the President’s account.

People who follow the accounts can expect regular posts covering speeches and statements by the President, as well as photos and quotes from the President.

Social media accounts followed by the Áras are not necessarily endorsed by the President of Ireland or by Áras an Uachtaráin. 

Comments, tweets and DMs received will not be considered as formal representations to the President. Official requests should be send to [email protected] and not by DM.

If you have observations or comments on the work of the President, the functioning of Áras an Uachtaráin or the content of upcoming legislation, please contact us via our Contact Us page. 

Youtube

The PresidentofIreland Youtube page is managed by the communications team in Áras an Uachtaráin. 

The page is used to publish videos of speeches and announcements from the President of Ireland. 

The YouTube page is not moderated. 

Soundcloud

The Áras an Uachtaráin soundcloud account is managed by the communications team in Áras an Uachtaráin. 

The page is used to publish audio of speeches and announcements from the President of Ireland. 

The account is not moderated. 

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Oifig Ard Rúnaí an Uachtaráin

Scéim Athbhreithnithe  2013 – 2015

faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Office of the Secretary General to the President

Revised Scheme 2013 – 2015

under Section 15 of the Official Languages Act 2003

Nollaig, 2012

 

CLÁR ÁBHAR

Caibidil 1        Réamhrá & Cúlra

 • A Bhfuil sa Scéim Teanga
 • Dáta tosaithe na Scéime
 • Measúnú ar a mhéid atá seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge cheana féin

Caibidil 2        Seirbhísí a chuirfear ar fáil agus bearta a chuirfear i gcrích le linn na Scéime reatha

 • Bealaí Cumarsáide leis an bPobal / Faisnéis don Phobal

Caibidil 3        Aonaid Ghnó Ábhartha laistigh d’Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin

Caibidil 4        Feabhsú na Seirbhísí a chuirfear ar fáil go dátheangach

 • Cúlra
 • Earcaíocht & Socrú
 • Oiliúint & Forbairt
 • Cumas Gaeilge na hOifige a fheabhsú

Caibidil 5        Monatóireacht & Athbhreithniú

Caibidil 6        An Scéim Chomhaontaithe a Phoibliú                              

 

Caibidil 1

Réamhrá & Cúlra

Ullmhaíodh an scéim bhunaidh faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (“an tAcht”) ag Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin, dá dtagraíodh ina dhiaidh sin mar ‘an Oifig’. Ullmhaítear an t-athbhreithniú seo faoi alt 15 an Achta.

Déanann alt 11 foráil d'ullmhúchán scéime reachtúla ag comhlachtaí poiblí a shonraíonn na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil

trí mheán na Gaeilge,
trí mheán an Bhéarla, agus
trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla;

agus na bearta lena nglacfar chun a chinntiú go soláthrófar aon seirbhís nach soláthraítear trí mheán na Gaeilge laistigh de thréimhse ama chomhaontaithe.

1.1       A Bhfuil sa Scéim Teanga

Tógann an scéim ar a mhéid de sheirbhísí atá ar fáil trí mheán na Gaeilge faoi láthair mar

 bhunphointe.  Tugadh méid áirithe gealltanais i gcéad scéim na hOifige d’fonn leibhéal na Gaeilge a fheabhsú.  Tá iarracht déanta ag an Oifig na gealltanais seo a chur i bhfeidhm ina n-iomláine, agus táthar ag obair le hOifig an Choimisinéara Teanga  chun agaidh a thabhairt ar na pointí feidhmithe atá tagtha chun cinn le linn shaolré na chéad scéime.   Ta sé d’aidhm

sa dara scéim leanúint leis na gealltanais seo a sholáthar agus tógáil ar an dul chun cinn atá bainte amach  le linn shaolré na scéime deiridh. 

Déanfaidh an Oifig monatóireacht leanúnach ar leibhéal an éilimh ar a cuid seirbhísí trí mheán na Gaeilge.

1.2      Dáta tosaithe na Scéime

Tá an Scéim daingnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Cuirfear tús léi ar an 1 Eanáir, 2013, agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí  bliana ón dáta seo nó go dtí go ndéanfar scéim nua a dhearbhú de bhun Alt 15 an Achta, cibé dáta acu sin is luaithe.

1.3       Measúnú ar a mhéid atá seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge cheana féin

Is é príomhchuspóir an Achta infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde a chinntiú maidir le seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge.  Cé nach bhfuil an Oifig ag díriú go príomha ar sholáthar seirbhíse poiblí, soláthraíonn an Oifig seirbhísí trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach.

Caibidil 2

Seirbhísí a chuirfear ar fáil agus Bearta a chuirfear i gcrích le linn na Scéime reatha                                                                                                  

Leagann an Chaibidil seo amach an córas teanga oifigiúil a oibríonn an Oifig seo maidir le soláthar a cuid seirbhísí go ginearálta.

2.1       Bealaí Cumarsáide leis an bPobal / Faisnéis don Phobal

Seo a leanas bealaí cumarsáide na hOifige leis an bpobal i gcoitinne:

Bróisiúir & bileoga faisnéise

Soláthraíonn an Oifig seo gach bróisiúr agus bileog faisnéise go dátheangach, agus leanfaidh sí ar aghaidh á soláthar lastigh den chlúdach céanna, murar féidir seo a dhéanamh de bharr méide, cineáil  nó leagan amach an ábhair.
Nuair a dhéantar iad a sholáthar i leaganacha scartha  tabharfar an suntas céanna don dá leagan, i ngach ionad phoiblí.   Trí bhun-nóta ar an leagan Béarla, cuirfear custaiméírí ar an eolas ar bhonn réamh-ghníomhach go bhfuil leagan Gaeilge den doiciméad ar fáil

Óráidí agus Ráitis

Leanfar le hóráidí agus ráitis a sholáthar sa teanga nó sna teangacha ina ndéanfar iad a thabhairt nó a eisiúint
De gnáth usáideann an tUachtarán méid áirithe Gaeilge ina Óráidí. Léireofar an chleachtas seo sna leaganacha clóite a eisíonn an Oifig.

Suíomh gréasáin

Tá athdhearadh á dhéanamh i láthair na huaire ar an suíomh gréasáin.  Nuair a bheidh seo tugtha chun críche, beidh dé-feidhmiúlacht ag an suíomh gréasáin nua sa dá theanga oifigiúil. Beidh an t-ábhar seasta uilig ar an suíomh  nua gréasáin go dátheangach.  Anuas ar sin, ó theacht i bhfeidhm na scéime seo, cuirfear gach foilseachán, bróisiúr, agus bileog eolais ar scáth an tsuímh ghréasáin ar fáil sa dá theanga oifigiúil i gcomhthráth.

Fógraí Fáilteora /ó Bhéal

Is é nó í an fáilteoir / an t-oibreoir lasc-chláir an chéad phointe teagmhála leis an bpobal. Is é an Cleachtas Caighdeánach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ná:

go mbeadh an cumas ag baill foirne an fáiltithe / an lasc-chláir ainm na hOifige a thabhairt i nGaeilge agus i mBéarla.
go mbeadh na gnáth-bheannachtaí i nGaeilge, ar a laghad, ar a dtoil ag baill foirne, agus go mbeadh socruithe i bhfeidhm ionas go gcuirfí baill den phobal i dteagmháil leis an oifig nó leis an oifigeach ábhartha atá freagrach as an tseirbhís arna hiarraidh a sholáthar sa mhéid agus is féidir trí mheán na Gaeilge.

Leanfar leis an leibhéal céanna seirbhíse a sholáthar le linn shaolré na dara scéime.

Preasráitis

Leanfar le preasráitis a eisiúint sa dá theanga oifigiúil.

Coinní an Uachtaráin

Leanfar le coinní an Uachtaráin a eisiúint go dátheangach .

Comhfhreagras

Tabharfar freagra trí mheán na Gaeilge ar gach comhfhreagras a fhaightear i nGaeilge.

Bainfear úsáid as an leagan oifigiúil Gaeilge ar logainmneacha sa Ghaeltacht i ngach cumarsáid ábhartha

Córais Ríomhaireachta

Tá na córais reatha ríomhaireachta a usáidtear le heolas pearsanta ar a bhfuil ainm agus seoladh a phróiseáil, inniúil ar Ghaeilge a láimhseáil.  Bainfaidh an cumas céanna le haon córas eile sna todhchaí.

Seirbhísí Idir-ghníomhacha                         

Níl ann do sheirbhísí idir-ghníomhaíocha san Oifig i lathair na huaire.  Cuirfear aon tseirbhís idir-ghníomhach nua ar líne a dhéanfar a fhorbairt  le linn shaolré na scéime, ar fáil go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.                                                    

Cuairt ar na Seomraí Foirmiúla                              

Leanann na Turais ar na Seomraí Foirmiúla gach Satharn.  Ag teacht leis na gealltanais a tugadh sa chéad scéim, d’ardaigh an Oifig ceist le hOifig na nOibreacha Poiblí, maidir le soláthar a dhéanamh do thuras dátheangach ar an Áras.  Tá sé deimnithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí gur féidir leo a leithéid de thurais a chur ar fáil ach dóthan foláirimh chuige sin a fháil.  

Caibidil 3

Liosta na nAonad Gnó laistigh d’Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin              

De bharr ath-eagraithe laghdaíodh líon na nAonad Ghnó san Oifig go dtí trí cinn.  Bíonn siad uilig ag plé leis an bpobal.  Orthú sin tá:

Seirbhísí Corparáideacha
Prótacal / Imeachtaí
Na Meáin

Ag teacht le gealltanais na chéad scéime, leanfaidh an Oifig uirthi ag chinntiú go bhfuil ball foirne amháin ar a laghad, san uile Aonad Ghnó, inniúil ar dhéileáil go héifeachtach le baill den phobal trí mheán na Gaeilge.  

Caibidil 4

Feabhsú na Seirbhísí a chuirfear ar fáil go dátheangach. 

4.1       Cúlra

Tá an Oifig tiomanta do sheirbhísí a chur ar fail trí mheán na Gaeilge i ngach ceann dá hAonaid Ghnó.

Is í an príomhtháirge insoláthartha ná seirbhís ardchaighdeáin duine le duine trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, céim ar chéim. 

4.2       Earcaíocht & Socrú

Sa mhéid agus is féidir, déanann an Oifig a dícheall baill foirne a bhfuil líofacht sa Ghaeilge acu a earcú agus a choinneáil

4.3       Oiliúint & Forbairt

Tá tiomantas leanúnach ann maidir le hoiliúint agus forbairt iomchuí a sholáthar don fhoireann uile, sa dá theanga oifigiúil, chun an tseirbhís do chustaiméirí a fheabhsú agus chun acmhainn iomlán na foirne a fhorbairt le linn a ngairmréimeanna san Oifig seo.

Oifigeach Bainistíochta agus Oiliúna: -

Déanann sé saorálaithe a lorg chun seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar ar fud na hOifige ar bhonn leanúnach agus nuair is gá agus is iomchuí sin a dhéanamh.

Déanann sé ábhar cúrsa a mheasúnú ar bhonn rialta, agus cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí a sholáthraítear trí mheán na Gaeilge san áireamh, lena mheas cé chomh héifeachtach agus a chomhlíonann siad spriocanna agus cuspóirí na hOifige;

Déanann sé feasacht teanga a áireamh mar chuid de chúrsaí oiliúna ionduchtúcháin d’fhonn a chinntiú go mbíonn na nithe a leanas ag an bhfoireann:

tuiscint ar an gcúis le feidhmiú beartais dhátheangaigh na hOifige;
tuiscint ar chomhthéacs agus chúlra an bheartais; agus
eolas iomlán ar an dóigh a rachaidh an beartas i bhfeidhm ar a cuid oibre.

4.4                   Cumas Gaeilge na hOifige a fheabhsú:

Cuirtear na gníomhartha seo a leanas i gcrích d’fhonn a chinntiú go ndéantar leibhéal agus caighdeán na seirbhísí don phobal araon a fheabhsú le linn na scéime:

Chomh fada agus is féidir éascaíonn an Oifig freastal na foirne ar chúrsaí Gaeilge le linn uaireanta oifige;

Cuirtear comhairle ar an bhfoireann  maidir le raon ranganna ardchaighdeáin Gaeilge atá ar fáil lasmuigh d’uaireanta oifige (m.sh. Dioplóma tríú leibhéal sa Ghaeilge; Gaelchultúr; Gael-Linn, srl.);

Caibidil 5

Monatóireacht agus Athbhreithniú

Coinneoidh Grúpa na Bainistíochta Sinsearaí laistigh den Oifig oibriú éifeachtach na scéime faoi bhreithniú, mar a dhéanann sí faoi láthair.

Leanfaidh na bainisteoirí líne i mbun feidhm na monatóireachta laethúla a chomhlíonadh go príomha i ngach ceann de na hAonaid Ghnó.  Beidh freagracht orthu maidir le feidhmiú na scéimhe laistigh dá réimsí feidhme féin agus déanfaidh siad tuairisciú go rialta don Bhainistíocht Shinsearach.       

Caibidil 6

An Scéim Chomhaontaithe a Phoibliú

Déanfar clár ábhar na scéime seo chomh maith le gealltanais agus forálacha na scéime a phoibliú don phobal i gcoitinne de réir mar is cuí trí:

Preas-Ráitis
An Suíomh Gréasáin
Scaipeadh eolais ar na gníomhaireachtaí  cuí

Ina theannta sin, agus an Oifig i mbun idirbheartaíochta le custaiméirí ó la go lá, tapófar chuile dheis d’fhonn na seirbhísí a sholáthraítear trí Ghaeilge a chur chun cinn agus a phoibliú.   Is féidir seo  a dhéanamh trí:    

Cur in iúl go díreach do chustaiméirí ar bhonn réamh-ghníomhach trí fhógraí ag an ionad fháiltithe, go bhfuil rogha ag an gcustaiméar déileáil leis an Oifig trí mheán na Gaeilge, agus go bhfuil seirbhís trí Ghaeilge ar fáil.  Is féidir seo a lua chomh maith ar shuíomh gréasáin na hOifige.

Bun-nótaí a chuimsiú ar threoirlínte roghnaithe, ar bhileoga agus ar fhoirmeacha iarratais, ag míniú go bhfuil na doiciméid seo ar fáil i nGaeilge chomh maith (sa chás nach n-eisítear an t-ábhar go dátheangach faoin gclúdach céanna).

Cuirfear cóip den scéim seo ar aghaidh chuig Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla.

Oifig an Uachtaráin

Scéim Athbhreithnithe 2013 – 2015

Faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Ráiteas Príobháide

Ráiteas Príobháide

Tagraíonn an ráiteas seo dár gcleachtais phríobháide maidir leis an suiomh gréasáin seo. Nílimid freagrach as inneachar ná as cleachtais phríobháide suíomhanna eile. Tá aon nasc seachtrach chuig suíomhanna gréasáin eile inaitheanta go soiléir dá réir. Mínítear téarmaí teicniúla áirithe a úsáidtear sa ráiteas seo ag deireadh an leathanaigh seo.

Úsáid Google Analytics

Baineann an suíomh gréasáin seo leas as Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin atá á soláthar ag Google Inc. ("Google"). Baineann Google Analytics úsáid as fianáin, ar téacschomhaid iad a shuitear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann úsáideoirí leas as an suíomh. Déanfar an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d'úsáid den suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) a sheoladh chuig Google agus a stóráil ag Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin chun d'úsáid den suíomh gréasáin a mheas, tuarascálacha a chur i dtoll a chéile ar ghníomhaíocht an tsuímh ghréasáin le haghaidh oibreoirí suíomhanna gréasáin agus chun seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht suímh ghréasáin agus úsáid an Idirlín a sholáthar. D'fhéadfadh sé go n-aistreodh Google an fhaisnéis sin chuig tríú páirtithe sa chás go n-éilítear é sin faoin dlí, nó sa chás go ndéanann tríú páirtithe an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le sonraí ar bith eile atá coinnithe ag Google. Is féidir leat úsáid fianán a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí, ach tabhair ar aire, más é do thoil é, má dhéanann tú sin go bhféadfadh sé nach mbeadh tú ábalta leas a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh ghréasáin seo. Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, ceadaíonn tú do Google sonraí fút féin a phróiseáil sa chaoi agus chun críche na gcuspóirí atá leagtha amach thuas.

Ráiteas Ginearálta

Géilleann Oifig an Uachtaráin go hiomlán le do cheart chun príobháide agus ní bhaileoidh aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan cead soiléir a fháil uait. Déanfar aon fhaisnéis phearsanta a thabharfaidh tú go deonach d'Oifig an Uachtaráin a láimhseáil leis na caighdeáin slándála agus rúndachta is airde, i gcomhréir dhocht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003.

Gluais na dtéarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin: An ball bogearra a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh. Samplaí díobh sin is iad Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.

Seoladh IP: Sonraí sainaitheanta do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta Idirlín), a sloinntear i gcód "prótacail Idirlín" (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh IP uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasáin, cé nach gá gurb é an seoladh céanna a bheadh ann gach uair a dhéantar ceangal.

Fianáin: Blúirí beaga faisnéise, stóráilte i dtéacschomhaid shimplí, a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire.  Is féidir leis an suíomh gréasáin fianáin a léamh le 

Stream test

Freastal ar an Fhoireann

Téarmaí agus Coinníollacha

Téarmaí agus Coinníollacha

Cóipcheart

Is ábhar don taifead poiblí atá in aithisc agus i gcainteanna an Uachtaráin agus dá réir sin tá siad saor ó chóipcheart.

Tá na cearta uile i dtaca le dearadh, téacs, aithisc, léaráidí, fótagraif, closábhar, físábhar agus ábhar eile ar an suíomh gréasáin seo faoi réir chóipcheart Áras an Uachtaráin/Oifig an Uachtaráin nó tríú páirtí eile.

Is é is dóichí gur faoi chóipcheart an údair atá aon ábhar atá á sholáthar ag aon tríú páirtí, naisc chuig suíomhanna gréasáin eile ón suíomh seo san áireamh. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a chóipeáil nó a úsáid a fháil ón údar lena mbaineann.

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid 2005, (I.R. Uimhir 279 de 2005)

Cloíonn Oifig an Uachtaráin leis na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid, agus spreagaimid athúsáid na faisnéise a tháirgimid.

Is faoi chóipcheart Oifig an Uachtaráin atá an fhaisnéis uile atá le feiceáil ar ár suíomh gréasáin, mura dtugtar a mhalairt le fios. Is ceadmhach duit an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin a athúsáid saor in aisce in aon fhormáid is mian leat.

Cuimsítear cóipeáil, dáileadh cóipeanna ar an bpobal, foilsiú, craoladh agus aistriúchán go teangacha eile san athúsáid. Clúdaítear freisin taighde agus staidéar neamhthráchtála.

Tá an athúsáid faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

 • an fhoinse agus ár gcóipcheart a admháil sa chás go ndéanann tú an fhaisnéis a sholáthar do dhaoine eile
 • an fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn
 • gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach
 • gan an fhaisnéis a úsáid chun táirge, seirbhís, nó cúis pholaitiúil ar leith a fhógairt nó a chur chun cinn mar príomhchuspóir
 • gan an fhaisnéis a úsáid chun críche cuspóirí neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta ná chun tacú lena leithéidí

Níl Oifig an Uachtaráin freagrach as aon chaillteanas nó dliteanas bainteach le hathúsáid faisnéise agus ní dheimhníonn go bhfuil an fhaisnéis suas chun dáta nó saor ó earráid.  Ní thugann Oifig an Uachtaráin údarás d'aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige/aici a faisnéis a athúsáid.

Saoráil Faisnéise

Tá feidhm ag alt 46(d) den Acht um Shaoráil Faisnéise i gcás taifead a bhaineann leis an Uachtarán.

Raiteas Inrochtaineachta

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

I gcomhréir le halt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, tá an tUasal Paula Brophy ceaptha ina hOifigeach Rochtana ag Oifig Rúnaí Ginearálta an Uachtaráin.

Mar Oifigeach Rochtana, tá Paula freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a eagrú agus iad a chomhordú ar mhaithe le daoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh teacht ar na seirbhísí atá á soláthar ag an oifig agus as feidhmiú mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh teacht ar sheirbhísí dá leithéidí. Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Paula:

Seoladh: Áras an Uachtaráin, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. 

Teileafón: 01 617 1000

R-phost: [email protected]

Deolchaire an Chéid

Céard é an deontas do dhaoine in aois a gcéid?

Faigheann daoine a rugadh ar oileán na hÉireann agus a bhfuil an 100 bliain bainte amach acu teachtaireacht speisialta ó Uachtarán na hÉireann, ina mbíonn lá breithe sona á ghuí orthu agus comhghairdeas á dhéanamh leo as a bhfad saoil. Tugtar deontas ó Uachtarán na hÉireann leis an litir.

Tá an scéim, a dtugtar “Deolchaire an Chéid” go minic air, oscailte do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn a bhfuil 100 bliain bainte amach acu, agus do shaoránaigh na hÉireann a rugadh ar oileán na hÉireann a bhfuil an 100 bliain bainte amach acu agus atá ina gcónaí taobh amuigh den Stát.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais.

An mian leat labhairt le duine éigin faoin Deontas do Dhaoine in Aois a gCéid?

Déan teagmháil le do thoil le [email protected]

Déan Teagmháil Linn

Ceisteanna Coitianta

Seo iad na freagraí ar chuid de na ceisteanna is coitianta a iarrtar .
 

Freagraí ar do Cheisteanna

Seo iad na freagraí ar chuid de na ceisteanna is minice a chuirtear.

Céard is ceart a thabhairt ar an Uachtarán?

Go simplí, ‘A Uachtaráin’.

An féidir leis an Uachtarán idirghabháil a dhéanamh ar mo shon le ranna rialtais eile?

Cé go mbeadh ionbhá ag an Uachtarán le duine i gcruachás, ní ceadmhach dó idirghabháil ná uiríll a dhéanamh faoi chúrsaí a thagann faoi shainchúram an Rialtais, na gCúirteanna, na nÚdarás Áitiúil nó, go deimhin, faoi shainchúram aon institiúid Stáit, de bharr cheanglais bhunreachtúla a oifige.

An féidir leis an Uachtarán cúnamh airgid a thabhairt do dhaoine i ngátar?

Faraor, ní ceadmhach don Uachtarán cúnamh airgid a thabhairt do dhaoine i ngátar. Cuirtear an tUachtarán agus a fhoireann ar an eolas go minic faoi dhálaí deacra ina mbíonn saoránaigh ar leith. Ach, níl ach méid teoranta cistithe phoiblí ar fáil d’Oifig an Uachtaráin faoin mbuiséad náisiúnta, agus ní féidir é a úsáid ach amháin i gcomhair na gcuspóirí a fhoráiltear sa dlí agus a bhfuil baint acu le dualgais bhunreachtúla Uachtarán na hÉireann a chomhlíonadh.

An féidir leis an Uachtarán tacú le feachtais charthanais/tiomsaithe airgid?

Cé go mbeadh an tUachtarán i bhfabhar an uile iarracht dhaonchairdiúil agus go spreagfadh sé iad, is cleachtas fadbhunaithe na hOifige sin nach ceadmhach don Uachtarán baint dhíreach a bheith aige/aici le tiomsú airgid agus/nó feachtais charthanais, pé fiúntas atá sa chúis.

Cé chónaíonn in Áras an Uachtaráin?

Tá an tUachtarán agus a bhean, Sabina, ina gcónaí in Áras an Uachtaráin. Fanann an Aide-de-Camp (ADC) atá ar dualgas in Áras an Uachtaráin chomh maith.

Céard é ADC?

Bíonn Aides-de-Camp ag freastal ar an Uachtarán, arb é ardcheannasaí Óglaigh na hÉireann. Cuidíonn na Aides-de-Camp leis an Uachtarán lena dhualgais laethúla mar Uachtaráin, déanann siad an tUachtarán a thionlacan ar a choinní poiblí oifigiúla in Éirinn agus ar Chuairteanna Stáit thar lear agus déanann ionadaíocht thar ceann an Uachtaráin ar ócáidí Stáit agus ar shocraidí. Bíonn ADC ar dualgas 24 uair a chloig ar feadh na seachtaine in Áras an Uachtaráin.

Céard é lá breithe an Uachtaráin?

Is é lá breithe an Uachtarán Michael D. Higgins an 18 Aibreán.

Céard iad ainmneacha mhadraí an Uachtaráin?

Is Bród a thugtar ar mhadra sléibhe Beirneacha an Uachtaráin.

Cén chaoi ar féidir liom cuairt a thabhairt ar Áras an Uachtaráin?

Bíonn cuairteanna poiblí ar Áras an Uachtaráin ar an Satharn. Is í Oifig na nOibreacha Poiblí a fheidhmíonn turais an tSathairn. Ba cheart do chuairteoirí páirceáil in Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce. (féach an mapa).

Bíonn busanna ar fáil chun cuairteoirí a thabhairt chuig Áras an Uachtaráin. Is í an uimhir theagmhála fóin 01 6770095.

Uaireanta bíonn deiseanna ann cuairt a thabhairt ar Áras an Uachtaráin le linn na seachtaine. Eagraítear na cuairteanna sin nuair nach mbíonn na Seomraí Stáit in úsáid le haghaidh imeachtaí oifigiúla. Is féidir cuairt de ghrúpa nach mó na 50 duine a chur ar fáil. Ba cheart iarratas a dhéanamh i scríbhinn nó tríd an r-phost chuig [email protected]

Cén chaoi ar féidir liom cuireadh a thabhairt don Uachtarán chuig ócáid?

Ba cheart cuirí foirmiúla a chur faoi bhráid an Uachtarán Higgins i scríbhinn nó trí r-phost a sheoladh chuig [email protected]. Tharla go socraítear dialann an Uachtaráin roinnt míonna chun cinn, moltar an cuireadh a eisiúint ar a laghad sé mhí roimh dháta beartaithe an imeachta, más féidir.

Faisnéis Eagraíochta

Cé muid féin

Tá foireann státseirbhíseach agus daoine eile atá ceaptha go pearsanta ag an Uachtarán i dteaghlachas an Uachtaráin.

Cé leis a mbímid ag obair

Tugann Tithe an Oireachtais, Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit tacaíocht ar bhealaí éagsúla d’Áras an Uachtaráin agus d’Oifig an Uachtaráin. Tugann baill foirne Oifig na nOibreacha Poiblí, Óglaigh na hÉireann agus An Gharda Síochána, atá lonnaithe in Áras an Uachtaráin, tacaíocht d’obair an Uachtaráin chomh maith. 

Céard a chosnaíonn sé

Bhí luach €3.8 milliún ar chostais dhíreacha Oifig an Uachtaráin in 2022. 

San fhigiúir seo tá íocaíocht €1.25 milliúin Dheontas do dhaoine atá in aois a gcéid san áireamh, a íocadh do 476 saoránach Éireannach i mbaile agus i gcéin a raibh céad bliain slánaithe acu. Bhí costas €1.91 milliún ar fhoireann 24 oibrí in Áras an Uachtaráin. Le fáil sa chuntas leithghabhála seo, a mbíonn tuarascáil iniúchóra bliantúil foilsithe air ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, dála cuntais uile na Ranna éagsúla, tá sonraí maidir le costais reatha Oifig an Uachtaráin. 

Tá sonraí na gcostas a bhaineann le Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Stáit eile, a chuireann tacaíocht agus seirbhísí coimhdeacha ar fáil d’Oifig an Uachtaráin, san áireamh chomh maith.  Is faoi na Ranna agus na Gníomhaireachtaí éagsúla atá sé soláthar na seirbhísí tacaíochta seo a chur ar fáil d’Oifig an Uachtaráin (m.sh. Slándáil na nGardaí, cothabháil OPW an Árais srl).

Níl smacht ar bith ag Oifig an Uachtaráin ar chinntí maidir le scála an chaiteachais úd.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Oifig an Uachtaráin

Costais do 2022 (€)

Ranna agus Comhlachtaí Stáit eile a chuireann tacaíocht ar fáil d’Oifig an Uachtaráin

Costais do 2022 (€)

Feidhm

Tuarastail, pá agus liúntais (24 ball foirne)

1,909,000

Oifig na nOibreacha Poiblí

894,000

1,036,000

233,000

Costais Foirne OPW                                   

Cothabháil réadmhaoine                    

Leictreachas agus gás

 

Deontas do dhaoine atá in aois a gcéid (476 saoránach sa bhaile agus thar lear a shlánaigh 100 bliain)

1,246,000

Garda Siochana

229,000

 

Taisteal agus costais chothaithe

104,000

An Roinn Cosanta

486,000

 

 

Traenáil agus Forbairt 

7,000

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

110,000

 

Seirbhísí Gairmiúla, Comhairleachta agus eile

 

185,000

Lárchiste

960,000

 

Caiteachas Oibriúcháin

270,000

Oifig an Aire Airgeadais

12,000

Costais sócmhainne agus trealaimh

32,000

Aoisliúntas agus Liúntais Scortha

762,000

Costais áitreabh agus lóistín

2,000

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

72,000

Costais Cumarsáide agus Margaíochta  74,000

Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais

64,000
Leithghabháil chabhrach -110,000    

IOMLÁN

3,719,000

IOMLÁN

4,858,000